Version 1.5.x

Version 1.5.1

Versionen släpptes: 2017-01-19

Försäljning

✔ Byt notanummer
Det går nu att byta notanummer på en tidigare sparad nota genom att, med notan öppen i varukorgen, ange det nya notanumret i sifferpanelen och sen spara notan.

 Ändrat standardfilter i kvittosök
I fliken "Kvitto" i kassan låg tidigare datum som förvalt filter, nu visas istället filtret för aktuell eller alla kassor. De senaste kvittona från aktuell kassa visas som standard, kryssa ur "Endast aktuell kassa" och sök så visas de senaste kvittona från samtliga kassor.

 Sök kvitto på kvittonummer
Det går nu att söka upp ett specifikt kvitto i kvittofliken genom att knappa in önskat kvittonummer.

Bongar

 Skriv ut bong per bonggrupp
Bongar skrevs tidigare ut per bongtyp (exempelvis "Kök" eller "Bar"), nu skrivs de ut per bonggrupp (exempelvis "Förrätt", "Varmrätt", "Efterrätt") istället, men även per bongtyp så att de går till rätt ställe. Köket kan då slänga förrättsbongen när förrätterna är klara istället för att jobba vidare på samma bong tills allt är serverat.

 Visa rätter som ska serveras samtidigt på bong
Om rätter från olika kök/tillredningsställen (exempelvis "Varmkök" och "Kallkök") ska serveras samtidigt så skrivs alla rätter ut på alla bongarna så att köken kan synka med varandra.

 Formatering på bongar
Formatering av text och tomrader på bongar har justerats något för att bli tydligare och så att bongarna inte ska bli onödigt långa.

 Minusbong
Nu skrivs minusbong ut om man minskar antal på en tidigare bongad produkt.

Övrigt

✖ Borttagna produktgrupper visas
Vid administrering av försäljningsvyer visades även borttagna produktgrupper i listan av tillgängliga produktgrupper/produkter.

✖ Caspeco - gick ej exportera vissa kvitton
Vid några specifika scenarion med rabattering och delning av produkter gick inte kvittot att exportera till Caspeco då fel värden skickades för rabatten.

✖ Formatering på bokföringsrapport och försäljningsstatistik
Rapporterna för bokföring och försäljningsstatistik kunde tidigare skriva siffror utanför sina kolumner och bli svåra att läsa, bland annat om man hade väldigt långa produktnamn, nu är formateringen justerad till det bättre.

✖ Sök kontakt vid fakturering
I föregående version gick det inte att söka på namn på kontakt när man i kassan la en vaurkorg för fakturering.

Version 1.5.0

Versionen släpptes: 2016-12-06

Försäljning

✔ Servitörsstöd i bärbar betalterminal
De bärbara betalterminalerna bokade tidigare betalning och kvitto mot den användare/servitör som skapade notan, nu får man själv knappa in en kod för vilken servitör som ska få betalningen. Koden måste vara unik per användare och läggs in i användarregistret.

✔ Servitörsavläsning
I kassan går det nu att ta ut en rapport, servitörsavläsning, som visar den försäljning (summa av utslagna kvitton och följesedlar) som en servitör har gjort sedan föregående Z-dagrapport. Den visar även hur mycket kontanter som servitören ska fördlea till respektive kassa denne har jobbat på. Inställning görs per profil om avläsning ska användas och om den är aktiverad får man frågan att skapa avläsningar i samband med att Z-dagrapport skapas.

 Bärbar betalterminal bokför mot senaste kassa
Bärbara betalterminaler bokför nu betalning och kvitto mot den kassa som senast ändrade notan, tidigare togs den kassa som skapade notan. Ändringen är gjord för att mer likna hanteringen i en trådbunden betalterminal där kassan som anropar terminalen får betalningen.

 Styra bärbara betalterminaler per profil
Det går nu att ställa in i profilen för kassan vilka bärbara betalterminaler som ska vara tillgängliga, detta för att man ska slippa välja bland alla betalterminaler som finns även om några befinner sig i annan del av byggnaden.

 Uppdaterad BPTI
Senaste version (2.3.19.215) av Babs Paylinks BPTI för integrerade betalkort.

✖ Felmeddelande vid flytt av bord med produkter med "vänta"
Vid försök att flytta ett bord innehållande produkter med bongstatus "vänta" så visades felmeddelande om aktuell kassa tillhörde en profil som saknade bongstyrning. Nu skrivs ingen "flyttbong" om bongstyrning saknas för aktuell profil.

Export

✔ Export av försäljningsdata till Caspeco
Försäljningsdata kan nu exporteras till Caspeco, exporten sker live när ett kvitto slås ut.