Administrera försäljningsvyer

Försäljningsvyer används för att styra hur produkter och betalsätt visas i kassan.
Med en vy avses en samling av knappar, exempelvis "Förrätter" eller "Röda viner".


Så här kan försäljningsvyerna se ut:

Rättigheter

Den eller de användargrupper en användare är medlem i avgör om denne får hantera försäljningsvyer eller inte.

Definitioner

Layout är det överliggande "paketet" som innehåller ytor, vyer och försäljningsknappar.
Yta avser det tänkta område som innehåller en vy, en layout kan ha flera ytor.
Dynamisk yta avser den yta vars vy kan bli utbytt till en annan vy, endast en sådan kan finnas per layout.
Vy avser en specifik uppsättning av försäljningsknappar, t.ex. "Varmrätter".
Försäljningsknapp avser en knapp som refererar antingen till ett betalsätt eller en produkt.
Länkknapp avser en knapp som vid klick öppnar en annan vy i den dynamiska ytan.
Cell avser en position i vyn där en försäljnings- eller länkknapp kan läggas.

Vytyper

Det finns två typer av vyer: 

 • Designvy - där användaren själv lägger till önskade försäljningsknappar/länkknappar.
 • Autovy - genereras av systemet och visar produkter från en vald produktgrupp.

Vyer

 • En vy består av ett valbart antal rader och kolumner. 
 • En knapp i designvy kan storleksmässigt sträcka sig över en eller flera rader och kolumner. 
 • En knapp i en autovy kan bara sträcka sig över en rad och en kolumn.

Grundlayouten består av tre ytor, en för länkknappar (meny), en för betalsätt och en dynamisk yta för produkter.

Hantering

I vyhanteraren visas till vänster en meny med produktgrupper, produkter, betalsätt och vyer.
Till höger visas ett rutnät som representerar den layout och vy som hanteras.

Börja med att välja vilken layout som ska hanteras i dropdown-listan.
För att ändra vilken layout som ska visas är det bara att välja en annan i listan.

Skapa layout

Systemet levereras med en fördefinierad layout och fyra mallar som man kan skapa egna layouter från.

 • Klicka på "Skapa layout".
 • Namnge layouten  och välj vilken mall som ska användas.
 • Klicka på Ok för att skapa den nya layouten.

Hantera vyer

 • Klicka på en knapp eller på titelrutan för önskad vy.
 • Styr antal rader/kolumner i vyn via menyknapparna.
 • Dubbelklicka på en länkknapp för att öppna vyn i den dynamiska ytan.
 • Ta bort en designvy genom att dubbelklicka på den för att göra den vald, tryck sedan på "Ta bort".

Hantera knappar

 • Klicka på en knapp.
 • Styr storlek på knappen via menyknapparna.
  • En knapp kan växa nedåt samt till höger.
 • Ange färg genom att välja stilmall och klicka på knappen "abc" i gruppen "Stilmall" för att aktivera vald stil.
  • Om knappen ingår i en autovy appliceras vald stilmall på samtliga knappar i vyn.

Autovyer

Allmänt

 • En autovy genereras automatiskt utifrån en vald produktgrupp.
 • Nya produkter som läggs till i produktgruppen dyker automatiskt upp i vyn.
 • Produkter som fått egenskapen "Visa i autovy" satt till Nej visas inte.
 • Produkter visas i bokstavsordning.

Skapa autovy

 • Skapa en autovy genom att dra ut en produktgrupp till en ledig cell.
 • En länkknapp skapas som vid klick listar produktgruppens ingående produkter i den dynamiska ytan.
 • Välj önskad stilmal för att sätta färg på knapparna, alla knappar i vyn får samma färg.
 • Använd menyknapparna för att ändra antal rader och kolumner tills knapparna får önskad storlek.
 • Om knapparna inte får plats på en sida visas en scrollbar.

Designvyer

Allmänt

 • En designvy kan innehålla valfritt antal knappar i olika storlekar.

Skapa designvy

 • Skapa en ny designvy genom att dra ut vyn "<ny designvy>" till en ledig cell.
 • Ange det namn som ska visas för vyn och klicka Ok.

Skapa försäljningsknapp

 • Dra ut önskad produkt till ledig cell i vyn.

Skapa betalningsknapp

 • Dra ut önskat betalsätt till ledig cell i vyn.

Skapa länkknapp

 • Dra ut önskad produktgrupp eller vy till ledig cell i vyn.